זכויות יוצרים:

אתר זה וכל המידע הכלול בו, לרבות הסימנים המסחריים, הוא זכות יוצרים של החברה. לא ניתן
להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, ליצור עבודות נגזרות, למכור או לשנות חלקי מידע המופיעים
באתר זה ללא אישור בכתב ומראש של החברה. בנוסף הלוגו, הטקסט, הגרפיקה הסימנים
המסחריים והאייקונים המוצגים באתר זה (להלן -“סימן מסחר”) הינם קניינה הבלעדי של החברה
(או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחר זה) בין אם רשומים ובין אם לאו. אין באמור באתר
זה כדי להיות אישור או זכות להשתמש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם
בכתב.

סודיות ופרטיות:

כל פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכו’) יישמרו ככל האפשר, במסגרת
האמצעים המקובלים לשמירה, בסודיות, במאגרי המידע של החברה.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר
ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד אחר, מובהר כי החברה תהא רשאית למנוע
גישה ממשתמש לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.